U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
1948-08-15 PERS DE SCHELDE Wetthra achter de Schermen

1948-08-15 PERS DE SCHELDE. Wetthra achter de Schermen

Met buitengewoon veel belangstelling heeft de pers, zowel Vlaamstalige als Franstalige, de opvoeringen van het massaspel Wetthra bijgewoond en gecommenteerd. Allen waren het eens dal hier een daad werd gesteld die geheel het gemeentelijk feest comité onder het erevoorzitter schap van Burgemeester Du Châ­teau en onder het voorzitterschap van dhr. Juies Lorre, alsook de ganse bevolking tot ere strekt. Toeschouwers kwamen en gingen — en bewaren den machtigen indruk van het grootse massaspel. Dat zijn succès te danken heeft aan de prachtige regie van Staf Bruggen.

Wat ze voor het oog te zien kregen speelde zieh af in het kader van een machtig decor ontworpen door den heer architekt Eugeen De Witte en den technischen adviseur dhr. Marcel Crombeen in overleg met kunstschilder dhr. Herman Verbaere. De ontwerpers hebben een gepast evenwicht weten te bereiken, dat afbreuk deed aan de gewone sym­metrische opstelling. De firma Publi -West die zorgde voor het be­schilderen heeft hier een werk gepresteerd dat getuigt van flinke technische vaardigheid en kunstzin.  

Al hetgene wat wij te horen en te zien kregen is benevens de krachtinspanning van honderden spelers. ook de vrucht van enkele mensen, die hetzij achter of voor het podium, hetzij onder of naast het podium zeer nauwgezet hun taak hebben volbracht. Vermelden wij speciaal : de hulpregisseur dhr. Marcel Crombeen, de toneelmeesters, de heren Karel Lorré en Jules De Rijcke, welke de zwaarste posten op zich hadden genomen ; alsook de auteurs van het massaspel die als toneel­meesters fungeerden, de heren Etienne Daem en Marcel Daem. 

Groot zijn eveneens de verdien­sten van de requisiteurs en gemeentepersoneel, welke onder toezicht van den heer Roger Van Den Branden op gewetensvolle wijze zich van hun taak gekweten hebben. Het is elkeen opgevallen dat het spel onberispelijk werd uitgezonden, wat een sprekende getuigenis is van de degelijke vakkennis van het huis Har­monic. Het prachtig geheel ware niet tot zijn recht gekomen. zo de heer Jozef Baudewijn niet zijn beste krachten aan een aangrijpende geluidsregie besteed had. Op zijne schouders woog een der meest verantwoordelijke posten om het massaspel tot zijn volle recht te laten komen. De meesterlijke wijze waarop hij zich van zijn taak gekweten heeft dwingt ons aller bewondering en eerbied af. Proficiat Jozef ! 

Het wellukken van het massa­spel was ook grotendeels te dan­ken enerzijds aan de publiciteit welke krachtdadig gevoerd werd onder de leiding van dhr. Henri Gijbels. anderzijds de administra­tieve medewerking onder de leiding van de gemeentesecretaris dhr. A, Vercraye. Vergeten wij ook niet het technisch personeel onder de leiding van de heren G. De Visscher en G. Donners. 

Last not least een paar woorden over Dr. Marcel Smet. Niet alleen heeft hij den oorspronkelijken tekst herzien. programmabrochures en circulaires opgesteld doch eveneens zich beziggehouden met de typering der figuren, alphabetische lijsten opstellen, indeling der kleedkamers enz. enz. De waardering voor zijn werk en sympathie die Dr. Marcel Smet en van de inrichters én van de spelers mocht te beurt vallen, worden het best vertolkt door de woorden van den régisseur Staf Brüggen, toen hij zei : «Dr. Smet heeft zich werkelijk opgeofferd». De algemene leiding van het massaspel kon dan ook aan geen betere handen toevertrouwd wor­den. 

Al deze werkers achter de schermen evenals de honderden spelers, de muzikanten onder de kundige leiding van dhr Marcel Verbaere, en allen die hun onmisbare rol vervuld hebben in het massaspel : van harte proficiat !