U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
1990 > 1992 aansluiting bij SABAM (Marcel Daem)

 Aansluiten bij SABAM

bescherming

1990 Hoe kan een auteur aansluiten bij SABAM (Marcel Daem)

p.3 … bewerken

p.4 Een beschermd werk mag niet gewijzigd worden zonder schriftelijke (sic) en voorafgaande toestemming van de oorspronkelijke auteurs of van hun rechthebbenden.

Toestemming is vereist … bewerken van een bestaand werk dat nog beschermd is.

 

Statuten en Alg. Reglement

Art. 24 Aangifte van werken

Art. 25 … ontlening aan nog beschermde werken ,

zonder toelating v/d rechthebbenden zijn verboden.


aanvraag tot lidmaatschap

Zie ook : 1991-10-02 SABAM aan Marcel Daem

““Ingevolge uw telefonisch verzoek, hebben wij de eer U hierbij een aanvraag tot lidmaatschap te laten geworden, alsmede een exemplaar van onze brochure "Hoe kan een auteur (toneel, radio, televisie en film) aansluiten bij de SABAM?". …””

 

- - -  — — - - - -

Zie ook : 1991-10-06  Marcel Daem aan SABAM

Betreft Aanvraag lidmaatschap SABAM Titularis en als stagiair 

Dank voor uw brief van 2 okt., met in bijlage de brochure en de formulieren Aanvraag tot lidmaatschap. 

In bijlage stuur ik U 

Aanvraag tot lidmaatschap, auteur Marcel Daem

Informatie over behaalde diploma's en prijzen, verschenen in Wie is Wie 1985 — 1989, 

Benoeming Academicus Accademia Teatina per le scienze, Pescara (It.) 1971. 

Pasfoto 

Fotocopie identiteitskaart 

Aangifteformulier (nr 19 Toneelwerk) 

Een fotocopie van het handschrift “Wetthra. Historisch Spel van Wetteren" van de auteurs +Etienne en Marcel Daem, wordt U eerstdaags toegestuurd. In dit ms, vindt U de erkenning en de bevestiging van het auteurschap, d.d. 8 februari 1951. :

 

Zie ook : 1991-10-07  Marcel Daem aan SABAM

SABAM aanvraag tot lidmaatschap en opgave van de werken

DAEM Marcel, Jan , Kamiel

Belg

geboren Wetteren 2 aug. 1914

Gepensioneerde. Licentiaat kunstgeschiedenis en archeologie

Gehuwd Marie-L. Verbaere; * Wetteren 26-4-1914

zie bijlage WIE IS WIE 1985

geen lid van andere auteursvereniging

Rechten niet afgestaan.

Titel : WETTHRA Historisch Spel van Wetteren 

Aard : Toneel . Massaspel

Het gemeentelijk FEESTCOMITE van Wetteren nam de uitvoering van WETTHRA op zich : te Wetteren

1948 :1 ,2 ,8 augustus Regie Staf Bruggen

1951 : 5, 6 , 12 , 12 ,15 , 19 aug Regie Staf Bruggen

AUTEURS : Etienne Daem Tekst. Marcel Daem Historische gegevens

Uitgever Handschrift 1948 en 1951 met erkenning van het auteurschap 8.2.1951

Ontwerper Wouters J. Literair adviseur Marcel Smet . Technisch adviseur Marcel Crombeen.

Duurtijd circa 2,5 uur

- - -  — — - - - -

 aansluitingscontract - overdracht - afstand < 9 januari 1992

Zie ook : 1992-01-09 aansluitingscontract Marcel Daem als Stagiair bij SABAM

A./II/20848

Tussen de ondergetekenden:

enerzijds 

De Heer Marcel Jan Camiel l.. DAEM. ......................................... 

gedomicilieerd te SINT-AMANDSBERG....(GENT). ,....0scar...De...Reusestraat...32 ................. 

in hoedanigheid van auteur stagiair A 

en anderzijds 

de BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN en UITGEVERS, SABAM, burgerlijke coöperatieve vennootschap met maatschappelijke zetel te Brussel, Aarlenstraat 75-77, vertegenwoordigd door de Heer Gaston Nuyts, ...Gedalegeerde-Bestuurder. ............................ 

werd besloten en overeengekomen als volgt: 

ARTIKEL I, - Ondergetekende enerzijds verklaart zich in te schrijven bij SABAM in hoedanigheid van stagiair. 

Hij erkent kennis genomen te hebben van de statuten en de reglementen van de Vereniging. Hij verbindt er zich toe deze te eerbiedigen, evenals alle door de Raad van Bestuur genomen en nog te nemen beslissingen. Hij verklaart eveneens zich te onderwerpen aan de statuten en de reglementen zoals die later kunnen gewijzigd worden. 

ARTIKEL II. - Ondergetekende enerzijds verklaart af te staan en over te dragen aan ondergetekende anderzijds, die aanvaardt, in het raam van de art. 10 en 10bis van de statuten, de auteursrechten en aanverwante rechten waarvan hij houder of rechthebbende is of zal worden, ten welke titel ook, voor al zijn tegenwoordige en toekomstige werken. 

ARTIKEL III. - Ingevolge deze hogervermelde afstand, en binnen de perken die er aan werden gesteld, heeft Sabam alleen het recht, zoals voorzien in art. 10ter van de statuten, het gebruik van de werken van medecontractant enerzijds toe te staan en aile andere aan zijn auteurs- recht verbonden voorrechten uit te oefenen. Zij alleen zal gemachtigd zijn om het bedrag der vergoedingen vast te stellen, deze te eisen en te innen, en om in rechte op te treden zowel in hoedanigheid van eiseres als van verweerster, welke ook de grondslag van de vordering weze, hetzij deze voortspruit uit een overeenkomst of uit het eenvoudig feit van het gebruik van de werken, of nog het onrechtmatig door de auteur toegestaan gebruik. 

ARTIKEL IV. - Ondergetekende enerzijds verklaart vrij te beschikken over zijn auteursrechten en ontkent iedere waarde aan iedere afstand of toelating van latere datum dan de huidige overeenkomst. Ondergetekende enerzijds verklaart daarenboven vrij te beschikken over zijn rechten als uitvoerend kunstenaar, evenals over deze als producent van fonogrammen (nevenrechten). Hij erkent dat iedere afstand of toe­lating van latere datum dan de huidige overeenkomst zonder waarde is. 

ARTIKEL V. - Als prijs voor deze overdracht verplicht onderge­tekende anderzijds zich aan medecontractant enerzijds de door het algemeen reglement van SABAM bepaalde sommen te betalen. 

ARTIKEL VI. - Aan deze overdracht kan door ondergetekende ener­zijds slechts een einde gesteld worden, mits betekening per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan ondergetekende anderzijds binnen de eerste zes maanden van het maatschappelijk jaar. 

ARTIKEL VII. - Afwijkend van wat voorafgaat, staat het SABAM te allen tijde vrij, zonder opzegging geheel of gedeeltelijk af te zien van het voordeel van de overdracht der rechten, opgesomd in artikel II. 

Aldus opgemaakt in drievoud te Brussel op 9. 1. 1992

De Stagiair         Voor de Raad van Bestuur

Marcel Daem     Gaston Nuyts,  Gedelegeerde Bestuurder

 declaratie Wetthra

Zie ook: 1992-03-25 Aangifte bij SABAM van WETTHRA.pdf

SABAM Aangifteformulier voor toneelwerken

TITEL :WETTHRA. Historisch spel van Wetteren in twaalf taferelen

AARD : openluchttoneel

AANTAL taferelen 12

DUUR :150 min.

INSTELLING waarde de eeste opvoering zal plaats hebben :Gemeentelijk Feestcomité Markt Wetteren

VOORSTELLINGEN op 14,15,16,17,21 op de Markt Wetteren om 21 uur

AUTEUR : Etienne Daem 1921 +1985 Echtgenote Estella STAES, Marcel Daem 1914

genoemd werk moet worden aangekondigd aldus :  Wetthra . Historisch spel van Wetteren in 12 taferelen 

door auteurs + Etienne Daem echtgenote Estella Staes, Gent. Marcel Daem, St.-Amandsberg.

25 maart 1992 (getekend Marcel Daem)

verzoek aan Feestcomité Wetteren : auteurs te vermelden op affiches

Zie ook: 1992-04-11 Marcel Daem aan Feestcomité Wetteren

Mijnheer Robert De Gussem, secretaris,

BETREFT / AUTEURSCHAP

Gevolggevend aan uw telefoontje van 10 april stuur ik U onder afzonderlijke omslag de gevraagde foto. Mijn geboortedatum en -plaats is Wetteren 2 augustus 1914. 

Gelieve bij de foto*s van Etienne en Marcel Daem ons functie in Wetthra als volgt te willen vermelden 

Etienne Daem. Auteur Wetthra tekst. 

Marcel Daem. Auteur Wetthra historische gegevens. 

Van deze gelegenheid maak ik gebruik U ’t volgende te vragen. Gelieve op affiche, feestprogramma* s etc. ons auteurschap te vermelden. als volgt :

Auteurs : Etienne Daem tekst ; Marcel Daem, historische gegevens. 

Dank bij voorbaat voor deze attenties. 

 

[ Het Feestkomitee heeft het gevraagde niet gedaan ! integendeel vermelding ‘auteur’ niet aanwezig, Etienne wordt afgekort tot E. , Marcel Daem  wordt niet vermeld! WIE was verantwoordelijk?] 

 - - - - - - — - -  

 - - - - - - — - - 

declaratie "Wetthra" in orde en aansluiting als geregeld beschouwd  < 1992-04-14

Zie ook: 1992-04-14 SABAM aan Marcel Daem

“Onze Toneeldienst meldt ons dat de declaratie van het werk "Wetthra" volledig in orde is. 

Bijgevolg zenden wij u ingesloten een exemplaar van uw aansluitingscontract in hoedanigheid van auteur stagiair A, mede-ondertekend door onze Gedelegeerd-Bestuurder terug.  Uw aansluiting mag aldus als geregeld beschouwd worden. “

 

A./II/20848

Tussen de ondergetekenden:

enerzijds 

De Heer Marcel Jan Camiel DAEM. ......................................... 

gedomicilieerd te SINT-AMANDSBERG....(GENT). ,....0scar...De...Reusestraat...32 ................. 

in hoedanigheid van auteur stagiair A 

en anderzijds 

de BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN en UITGEVERS, SABAM, burgerlijke coöperatieve vennootschap met maatschappelijke zetel te Brussel, Aarlenstraat 75-77, vertegenwoordigd door de Heer Gaston Nuyts, ...Gedelegeerde-Bestuurder. ............................ 

werd besloten en overeengekomen als volgt: 

ARTIKEL I, - Ondergetekende enerzijds verklaart zich in te schrijven bij SABAM in hoedanigheid van stagiair. 

Hij erkent kennis genomen te hebben van de statuten en de reglementen van de Vereniging. Hij verbindt er zich toe deze te eerbiedigen, evenals alle door de Raad van Bestuur genomen en nog te nemen beslissingen. Hij verklaart eveneens zich te onderwerpen aan de statuten en de reglementen zoals die later kunnen gewijzigd worden. 

ARTIKEL II. - Ondergetekende enerzijds verklaart af te staan en over te dragen aan ondergetekende anderzijds, die aanvaardt, in het raam van de art. 10 en 10bis van de statuten, de auteursrechten en aanverwante rechten waarvan hij houder of rechthebbende is of zal worden, ten welke titel ook, voor al zijn tegenwoordige en toekomstige werken. 

ARTIKEL III. - Ingevolge deze hogervermelde afstand, en binnen de perken die er aan werden gesteld, heeft Sabam alleen het recht, zoals voorzien in art. 10ter van de statuten, het gebruik van de werken van medecontractant enerzijds toe te staan en aile andere aan zijn auteurs- recht verbonden voorrechten uit te oefenen. Zij alleen zal gemachtigd zijn om het bedrag der vergoedingen vast te stellen, deze te eisen en te innen, en om in rechte op te treden zowel in hoedanigheid van eiseres als van verweerster, welke ook de grondslag van de vordering weze, hetzij deze voortspruit uit een overeenkomst of uit het eenvoudig feit van het gebruik van de werken, of nog het onrechtmatig door de auteur toegestaan gebruik. 

ARTIKEL IV. - Ondergetekende enerzijds verklaart vrij te beschikken over zijn auteursrechten en ontkent iedere waarde aan iedere afstand of toelating van latere datum dan de huidige overeenkomst. Ondergetekende enerzijds verklaart daarenboven vrij te beschikken over zijn rechten als uitvoerend kunstenaar, evenals over deze als producent van fonogrammen (nevenrechten). Hij erkent dat iedere afstand of toe­lating van latere datum dan de huidige overeenkomst zonder waarde is. 

ARTIKEL V. - Als prijs voor deze overdracht verplicht onderge­tekende anderzijds zich aan medecontractant enerzijds de door het algemeen reglement van SABAM bepaalde sommen te betalen. 

ARTIKEL VI. - Aan deze overdracht kan door ondergetekende ener­zijds slechts een einde gesteld worden, mits betekening per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan ondergetekende anderzijds binnen de eerste zes maanden van het maatschappelijk jaar. 

ARTIKEL VII. - Afwijkend van wat voorafgaat, staat het SABAM te allen tijde vrij, zonder opzegging geheel of gedeeltelijk af te zien van het voordeel van de overdracht der rechten, opgesomd in artikel II. 

Aldus opgemaakt in drievoud te Brussel op 9. 1. 1992

De StagiairVoor de Raad van Bestuur

Marcel DaemGaston Nuyts,  Gedelegeerde Bestuurder

 

uitoefening rechten. Toestemming ontlening, bewerking verspreiding bewerking Wetthra

 • - - - - - -  - 

Zie ook : 1992-04-14 Marcel Daem aan Sabam

“Betreft Toestemming ontlening, bewerking verspreiding bewerking Wetthra 

In aansluiting met ons telefoontje van 14 april, betreffende de bewerking van Wetthra door Gaston Van  de Gucht, laat ik U copie geworden van twee berichten die ik aan de bewerker liet geworden op 10 juni 1991 en 9 april 1992. 

Bij toepassing van art. 25, aangifte werken, Statuten en Algemeen Reglement, durf lk op de steun van Sabam rekenen om mijn rechten als auteur te laten gelden. Dank bij voorbaat. Hoogachtend, Marcel Daem

 -  - - - - -  -

Zie ook: 1992-08-30 Marcel Daem aan SABAM “betreft : Historisch openluchtspel Wetthra, Wetteren Video Historisch massaspel Wetthra 

Na afloop von de opvoeringen van Wetthra, kom ik te vernemen dat een video van het historisch spel in omloop zal worden gebracht, opgenomen gedurende de laatste voorstellingen op 23 en 24 augustus 1992. 

Na de opvoeringen von wetthra, werd via de luidsprekers volgend bericht medegedeeld. Van het openluchtspel Wetthra 1992 werdt een video gemaakt die zal worden verkocht. Van heden af kan de video worden aangevraagd bij het Feestcomité, Markt Wetteren tegen de prijs von 700 à 800 F. (Feestcomité Gemeentebestuur, inrichter) 

Als auteur van wetthra werd ik niet geraadpleegd voor de inhoud noch voor de uitgave, noch voor de verkoop van deze video. Mijn toelating voor de uitgave en verkoop werd niet gevraagd. 

Als stagiair Sabam, meen ik een beroep te kunnen doen op het Alg. reglement, IIIe Deel, Hoofdst. I, art 29. D 3) teksten scenario's, om het Feestcomité attent te maken op mijn rechten, nl. de toelating voor de uitgave van deze video. Bovendien maak ik tevens aanspraak op de auteursrechten van deze video. Mag ik zo vrij zijn deze taken aan Sabam toe te vertrouwen. … 

Marcel Daem 

 • - - - - -  - 

 

Zie ook: 1992-09-09 SABAM aan Marcel Daem “betreft WETTHRA

Ik meld U goede ontvangst van uw brief van 30 augustus 1992 …

Het spreekt vanzelf dat wij uw rechten zullen verdedigen. “

 

 • - - - - - - 

 

Zie ook: 1992-09-16 SABAM aan Marcel Daem “betreft WETTHRA

“Wij ontvingen goed uw schrijven van 30 augustus jl. naar aanleiding van de uitgifte van een videogram waarop uw werk gereproduceerd werd.  Wij begrijpen hieruit dat U de principiële toelating geeft aan de betrokken producent (Feestcomité Gemeentebestuur Wetteren) in ruil voor het betalen van de reproductierechten zoals vastgesteld door SABAM. Wij nemen dan ook contact op met de producent ten einde deze rechten voor U te incasseren “

 • - - - - - - 

 

motieven weigering tot videografische reproductie - behoud aanspraak op auteurs- en reproductierechten

Zie ook: 1992-09-24 Marcel Daem aan SABAM ”betreft Videografische reproductierechten Wetthra. Auteurs Etienne en Marcel Daem.

“Als antwoord op uw brief van 16 sept, deel ik U mede, alsdat ik, als auteur van Wetthra, géén princi­piële toelating gegeven heb aan het Feestcomité Gemeentebestuur Wetteren voor een opname, een uitgave en een verkoop van een Video WETTHRA”  

… motivering :

1* Wat de opname betreft komen er in de video taferelen die niet behoren tot de oorspronkelijke inhoud van het historisch spel zoals ik het opgevat heb en mijn broer Etienne de tekst geschreven heeft. Dit is het gevolg van een bewerking. Ziehier mijn opmerkingen. voor wat enkel de inhoud betreft, omdat het verstrekken van de historische gegevens tot mijn bevoegdheid behoorde. 

5de Tafereel.- Bewerking : inlassen van een wagenspel dat niets te zien heeft met het historisch aspekt van het massaspel. 

9de Tafereel.- Oorspronkelijk : Koning Willem bezoekt Wetteren (1829). Bewerking : Thema veranderd. Wordt intrede van de industrialisatie • Staking 1907. De textielfabrikant Felix Beernaerts wordt als uitbuiter van be arbeiders voorgesteld. (Ben niet akkoord met de manier waarop Fel. Beernaerts wordt voorgesteld en beschreven). Kan nog aanleiding geven tot familiaal eerherstel als de familie dit verneemt.

10de Tafereel.- Oorspronkelijk : Gemeente Wetteren ontvangt eigen historisch wapenschild (1851). Bewerking : Deze historische gebeurtenis werd weggelaten. Vervangen door oorlogen 1914-1918 en 1940 -1945.

11de Tafereel.- Oorspronkelijk : wereldoorlogen I en II. Herwerking : De Vrede. Wetteren in Europa '92. Fragmenten ontleend aan het oorspronkelijk 12de tafereel. 

12de Tafereel. Oorspronkelijk : hulde aan verenigingen, in verband met : taal, muziek, kunst, handel, ambacht, nijverheid, tuinbouw; vlaggenoptocht. Herwerking : Hulde is weggebleven.  Er is geen 12de tafereel in de herwerking. 

2* Uitgave video. Als auteur werd ik niet geraadpleegd voor de wijzigingen en schrappingen van de voorgenoemde taferelen. De uit­gave van een video WETTHRA werd mij door het Feestcomité niet aangevraagd. Mijn toestemming werd niet gevraagd. 

3* Verkoop video WETTHRA. Aannemend dat ik geconfronteerd wordt me voldongen feiten die zich afspelen vanaf juni 1991 tot op heden, ben ik niet akkoord dat het Feestcomité een video WETTHRA op de markt brengt, en reeds gebracht heeft, zonder vermelding in tekst, noch op verpakking, van : AUTEURS Etienne en Marcel Daem. Tekst en Historische Gegevens. Het openluchtspel is ons eigendom, we hebben het recht te worden genoemd in de verspreiding van ons werk. Wel leggen we de nadruk op : auteurs. De vermelding : TEKST en HISTORISCHE GEGEVENS, speelt een ondergeschikte rol en is in sommige gevallen niet inherent aan een AUTEURSCHAP. 

Besluit. Verwijzend naar mijn brief van 30 augustus, weet ik feitelijk niet wat mij te doen staat tegenover het Feestcomité. Mijn auteurschap wordt miskend en genegeerd in verband met de video WETTHRA. We hebben het juridisch bewijs in handen van ons auteurschap, daterend van 8 febr. 1951. Copie hiervan werd gestuurd op 10 juni 1991 aan de bewerker, Gaston van der Gucht; het Feestcomité ontving op 12 sept, hiervan het bericht. 

Mijn aanspraak op de auteurs- of reproductierechten blijft behouden. 

Ik laat aan Sabam de zorg om met de producent van de video WETTHRA contact te nemen. Ik vraag, in de eerst plaats en als noodzakelijke voorwaarde om tot een vergelijk te komen het volgende: in de video en op de verpakking te vermelden , "Auteurs Etienne bb Marcel Daem". Op de bestaande exemplaren is dit niet het geval, en dient dit wél vermeld te worden op de voorraad video’s, waar ze zich ook zouden bevinden, hetzij bij het feestcomité, hetzij in verkoopcentra, winkels, of bij particulieren die de video's aan belangstellenden afleveren. 

Tweede punt : onze aanspraak op de auteur of reproductierechten blijft behouden. 

Rekenend op uw ervaring …  en op het gezag van SABAM durf ik hopen op een gunstig resultaat voor de verdere afhandeling van deze zaak. 

… Marcel Daem 24 september 1992.

 • - - - - - - 

 

Zie ook: 1993-02-16 Marcel Daem aan SABAM afdeling Reproductierechten

“Graag had ik vernomen over de stand van zaken naar aanleiding van het maken, het uitgeven en de verkoop van een videogram Wetthra, zonder de toelating noch raadpleging van mijn auteurschap. cf mijn brief van 24 sept 1992. Hebben de voorziene contacten met de producent zijnde het Feestcomité tot enig resultaat of overeenkomst geleid? …

 • - - - - - - 

 

Zie ook: 1993-02-16 Marcel Daem aan SABAM onderdirecteur

“Mag ik u vragen of Sabam er reeds in geslaagd is de rechten van mijn auteurschap te verdedigen in verband met opvoering van Wetthra

 

 • - - - - - - 
 • - - - - - - 

Zie ook: 1993-07-30SABAM aan Marcel Daem betreft Opvoering WETTHRA in augustus 1992

“Wij ontvingen in goede orde uw brief van 10 juli en danken U voor de bijkomende gegevens en bijgevoegde dokumenten. 

Zoals U weet hebben wij het Feestkomitee tijd gegeven tot uiterlijk 15 augustus om alsnog de verschuldigde auteursrechten voor bovengenoemde opvoeringen te regelen. Tot nu toe mocht ons inningskantoor geen betaling ontvangen en kregen wij ook geen reactie meer vanwege het Feestkomitee, noch van hun raadsman. Wij hebben ons inningskantoor er nogmaals op gewezen om, bij ontstentenis van betaling vóór 15 augustus, het dossier over te maken aan onze Juridische dienst. Uiteraard zullen wij dan al de door U bezorgde dokumenten en argumentatie overmaken aan deze dienst om, indien nodig, bij het dossier te voegen” 

 • - - - - - - 

Zie ook: 1993-09-08 SABAM aan Marcel Daem betreft Openluchtspel WETTHRA in augustus 1992 te Wetteren

“Wij verwijzen naar onze brief van 30 juli j.l. 

In augustus hebben wij nogmaals geschreven naar de raadsman van het Feestkomitee van Wetteren, doch wij mochten geen enkele reactie ontvangen. Vermits we ondertussen ook geen betaling van rechten ontvingen, heeft ons inningskantoor het dossier overgemaakt aan onze dienst Rechtszaken, teneinde de rechten via procedure te vorderen. Wij betreuren dat een minnelijke oplossing niet mogelijk is geweest en hopen alsnog uw rechten via gerechterlijke weg te kunnen recupereren. 

 • - - - - - - 

 Betwisting auteursrechten 

Zie ook: 1993-09-25 Marcel Daem aan SABAM betreft : Wetthra 1992. Betwisting auteursrechten 

“We hebben kennis genomen in uw schrijven van 8 september dat het dossier van de auteursrechten aàn de Dienst Rechtszaken werd overgemaakt. Verwijzend naar de nota van 25 maart "1993 waarin Sabam vermeldt een brief te hebben ontvangen van de advocaat van het Feestcomité Wetteren, had ik graag kennis genomen van de argumenten die het Feestcomité naarvoren brengt om de betaling van mijn auteursrechten te weigeren. Is het toegelaten hiervan kennis te nemen. Ik stel de vraag om de Dienst eventueel van dienst te zijn deze argumenten in twijfel te trekken of te kunnen weerleggen. Indien het argument zich beperkt tot mijn auteurschap, dan ben ik van mening dat we reeds voldoende bewijsmateriaal overgemaakt hebben om deze betwisting te weerleggen. 

Marcel Daem

 • - - - - - - 

 

Zie ook: 1994-09-10/11Het Laatste Nieuws : Juridisch staartje voor massaspel <<Wetthra>>